SPECIJALNI INTERVJU SA SELEKTOROM RUKOMETAŠA SRBIJE TONIJEM ĐERONOM PRED SP: “Zdravi možemo mnogo”

U ru­ko­met­nom sve­tu Špan­ci su po­zna­ti kao ve­li­ki rad­ni­ci ko­ji mar­lji­vo gra­de igrač­ke i tre­ner­ske ka­ri­je­re. Ka­da se po­sve­te ru­ko­me­tu po­sta­ju fa­na­ti­ci i ne­ret­ko ne­ma­ju vre­me­na da raz­mi­šlja­ju ni o če­mu dru­gom sem o tak­ti­ci, igra­či­ma i utak­mi­ca­ma.

Ru­ko­me­ta­še Sr­bi­je već dve go­di­ne vo­di upra­vo ta­kav čo­vek, Špa­nac To­ni Đe­ro­na. Naš se­lek­tor je pra­vi pri­mer tre­ne­ra ko­ji je ra­dom do­šao do uspe­ha. To­ni tre­nut­no vo­di fran­cu­ski Šar­tr i na­ci­o­nal­ni tim Sr­bi­je, a u ka­ri­je­ri je bio i stra­teg Bar­se­lo­ne, Al -Džaiša i se­lek­ci­je Tu­ni­sa.

Oktopus vam donosi specijalni intervju sa Tonijem Đeronom pred početak prvenstva sveta koje počinje danas I trajaće do 29. Januara.

Od ka­da je Špa­nac na klu­pi, „or­lo­vi“ su od­i­gra­li ne­ko­li­ko zna­čaj­nih utak­mi­ca ko­je mo­gu da po­ka­žu ko­li­ko je no­vi se­lek­tor uti­cao na eki­pu.

– Ka­da sam došao u tim, za­i­sta sam se ose­ćao sjaj­no, kao i sa­da. Ra­do­vao sam se oku­plja­nji­ma i sa ne­str­pljenjemče­kao da ra­di­mo. Uvek ću se seća­ti po­če­ta­ka sa Sr­bi­jom i dvo­me­ča sa Fran­cu­skom, kao i dva su­sre­ta sa Slo­ve­ni­jom pro­šle go­di­ne ka­da smo obez­be­di­li pla­sman na Svet­sko pr­ven­stvo. Na­pre­dak se vi­di i tru­dim se da uvek do­dam ne­što no­vo u igri. Ra­di­li smo na tome ka­ko da se pri­la­go­di­mo u tre­nu­ci­ma ka­da ri­val me­nja stil igre, što je ve­o­ma va­žno, i oče­ku­jem da će­mo još da na­pre­du­je­mo – ja­san je Đe­ro­na.

Ru­ko­me­ta­ši Sr­bi­je Svet­sko pr­ven­stvo po­či­nju u pe­tak pro­tiv Al­ži­ra, a u gru­pi E sa­sta­će se još i sa Ne­mač­kom i Ka­ta­rom. Iako na pr­vu lop­tu iz­gle­da da sem Ne­ma­ca ni sa kim ne­će­mo ima­ti pro­ble­ma, to ni­ka­ko ni­je slu­čaj. Afrič­ke i azij­ske se­lek­ci­je su u po­sled­njih ne­ko­li­ko go­di­na ulo­či­le mno­go nov­ca u sport­sku in­fra­struk­tu­ru i u edu­ka­ci­ju ru­ko­me­ta­ša. I Al­žir i Ka­tar ima­ju ve­li­ke pla­no­ve na šam­pi­o­na­tu.

– Si­gur­no je to da je Ne­mač­ka naj­kva­li­tet­ni­ja se­lek­ci­ja u gru­pi ako sa­gle­da­mo sve aspek­te. Po­red njih, ima­mo ve­li­ko po­što­va­nje pre­ma Ka­ta­ru zbog sve­ga što Va­le­ro Ri­ve­ra ra­di sa tom se­lek­ci­jom. Oni su po­če­li sa pri­pre­ma­ma već u av­gu­stu i ja­sno je da je u Poljsku sti­bi u sjaj­noj for­mi. Isto ta­ko Al­žir je opa­san tim. Imaju ne­ko­li­ko bit­nih igra­ča ko­ji su po­vre­đe­ni, ali si­gur­no je da su sprem­ni da na­pra­ve iz­ne­na­đenje – is­ta­kao je Đe­ro­na.

Toni Đerona selektor rukometaša Srbije, foto: S. Šušnjević
Toni Đerona selektor rukometaša Srbije, foto: S. Šušnjević

Na ne­zgod­no pi­ta­nje da li mo­že da obeća me­da­lju sa Sr­bi­jom kao što je osvo­jio sa Tu­ni­som Đe­ro­na se na­sme­jao i re­kao da već ima bron­zu sa “or­lo­vi­ma” sa Me­di­te­ran­skih iga­ra u Ora­nu ko­je je odr­ža­no pro­šle go­di­ne.

– Sa Tu­ni­som sam osvo­jio me­da­lju, ali na Me­di­te­ran­skim igra­ma i Afričkom ku­pu. Jed­no­stav­no je, že­lim me­da­qu sa Sr­bi­jom, ali ne mo­gu to i da obe­ćam. Naš cilj je če­tvrt­fi­na­le koje nas vodi na Olimpijske igre i na­dam se da će­mo ga i ostva­ri­ti. Oče­ku­jem da uko­li­ko svi igra­či bu­du zdra­vi mo­že­mo da na­pra­vi­mo do­bar re­zul­tat – za­ključio je Đe­ro­na.

Zahvaljujemo se Toniju na razgovoru i sa nestrpljenjem očekujemo petak I prvu utakmicu u grupi. “Orlovi”, srećno.

Deljenje:

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Želiš reklamu na našem sajtu?

X