MAR­KO VA­SIĆ NOVI ADUT RK VOJ­VO­DI­NA: Spreman za povratak u Srpsku Atinu

Ru­ko­me­ta­ši Voj­vo­di­ne kre­nu­li su sa pri­pre­ma­ma za na­red­nu se­zo­nu i po­hod na 11. ti­tu­lu držav­nog ša­mi­po­na. Cilj se na Sla­noj ba­ri ne me­nja, ali tim ko­ji će u pred­sto­je­ćoj se­zo­ni ju­ri­ša­ti na tro­fe­je je pre­tr­peo mno­go pro­me­na. Eki­pu su na­pu­sti­li Ver­kić, Ni­ko­lić, Bu­njevčević, Šo­tić, Ocvirk i Klja­jić,  ali u Voj­vo­di­ni ni­su se­de­li skr­{te­nih ru­ku te su se po­ja­ča­li sa ne­ko­li­ko is­ku­snih ru­ko­me­ta­ša me­đu ko­ji­ma je i de­sno kri­lo Mar­ko Va­sić. 

Ro­đeni No­vo­sa­đa­nin ma­tični klub Ju­go­vić, pre de­vet go­di­na, za­me­nio je Ma­đar­skom, a ka­ko je re­kao je­dva čeka po­če­tak se­zo­ne i igra­nje u Vo­ši­nom dre­su.

– Iskren da bu­dem ja­ko se ra­du­jem po­vrat­ku u Sr­bi­ju i na­stav­ku ka­ri­je­re u rod­nom gra­du. Ne­pu­nu de­ce­ni­ju sam pro­veo u Ma­đar­skoj igra­jući za ne­ko­li­ko klu­bo­va (Me­ze­ke­vežd, Vac, Čur­go i Đenđeš), pa sam sa su­pru­gom od­lu­čio da je vre­me za po­vra­tak u No­vi Sad. Na­rav­no, po­red pri­vat­nih raz­lo­ga i no­stal­gi­je, dra­go mi je to što sam do­šao u klub ko­ji se bo­ri za tro­fe­je. Br­zo smo sklo­pi­li sa­rad­nju i mo­ram da pri­znam da su pre­su­di­le am­bi­ci­je, ko­je su uvek na naj­vi­šem ni­vou. – ja­san je Va­sić.

Ovo 33-go­di­šnje kri­lo je za vre­me igra­nja u Ma­đar­skoj pri­hva­tio po­ziv ta­mo­šnjeg na­ci­o­a­nal­nog ti­ma, po­što se po­ka­zao kao iz­u­zet­no ko­ri­stan i za­hva­lan igrač, a često je iz­vo­dio i sed­mer­ce. Ka­da je reč o for­mi u pro­te­klih ne­ko­li­ko se­zo­na Va­sić je re­kao da se na­vi­kao na ru­ko­met u Ma­đar­skoj i da je za­do­vo­ljan igra­ma.

– Pri­ja mi igra­nje u Ma­đar­skoj li­gi i re­kao bih da sam se la­ko pri­la­go­dio, a to­me je do­sta do­pri­ne­lo po­ve­re­nje ko­je sam imao od stra­ne klu­ba. O igra­ma neću po­seb­no da go­vo­rim, ali sva­ka­ko da sam oprav­dao ka­ko svo­ja, ta­ko i oče­ki­va­nja ti­mo­va za ko­je sam na­stu­pao. Is­ta­kao bih da sam u de­vet go­di­na ka­ri­je­re u Ma­|ar­skoj dva pu­ta bio naj­bo­lji stre­lac li­ge, a na­dam se da ni­sam za­vr­šio sa osva­ja­njem in­di­vi­du­al­nih pri­zna­nja – kroz osmeh je re­kao Va­sić.

Mar­ko Va­sić je kao sta­nov­nik Ka­ća ka­ri­je­ru po­čeo u ču­ve­nom Ju­go­vi­ću iz Ka­ća 2007. go­di­ne. On je is­ta­kao da mu je taj pe­riod ostao u do­brom se­ćanju i da bi že­leo da se opro­sti u dre­su Ju­go­vi­ća.

– Dav­no sam igrao u Ka­ću i uvek ka­žem da je Ju­go­vić moj klub. Pr­vih se­dam go­di­na pro­fe­si­o­nal­ne ka­ri­je­re sam pro­veo ta­mo i za­i­sta mi je bi­lo sjaj­no i na te­re­nu i van nje­ga. Iako još ne pla­ni­ram da oka­čim pa­ti­ke o klin vo­leo bih da po­sled­nju se­zo­nu pro­ve­dem sa dru­ga­ri­ma u Ju­go­vi­ću – ja­san je Va­sić.

Deljenje:

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Želiš reklamu na našem sajtu?

X